مجوزها وتقدیرنامه ها

در این بخش تعدادی از مجوزها و تقدیرنامه های مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) قابل مشاهده می باشد.

تحصيل در روسيه - رشته دندانپزشکي در روسيه

 


چاپ   ایمیل